Powrót do "Strefa Kursanta"Przeczytaj - to tylko osiem paragrafów, a nie spotkają Cię niespodzianki. Będziesz wiedział czego możesz oczekiwać, jakie masz prawa i jakie obowiązki. Przekonasz się, że zgłaszając swoje uczestnictwo z wyprzedzeniem nic nie tracisz, nawet jeśli będziesz musiał, w ostatniej chwili, zrezygnować ze szkolenia.

Poniższy regulamin dotyczy zarówno uczestników jak i organizatorów szkoleń. Jest to standard zalecany przez Zespół ds szkolenia KKP PZKaj. Pamiętaj jednak, że konkretny organizator szkolenia może mieć własne zasady, które oczywiście będą miały pierwszeństwo przed poniższym regulaminem.
Regulamin szkoleń


§ 1. Wyjaśnienie pojęć.

1. Moduł - jednolity tematycznie blok zajęć, możliwy do zrealizowania podczas jednego weekendu. Moduły są niezależnie od siebie, mogą być jednak zrealizowane podczas jednego zgrupowania.

2. Kwalifikacja instruktorska - uprawnienie wynikające z zaliczenia odpowiadających jej modułów. Wykaz wymaganych dla danej kwalifikacji modułów zawarty jest w regulaminach PZKaj.

3. Zespół ds Szkolenia (zwany dalej Zespołem) to organ działający społecznie, powołany przez Przewodniczącego KKP PZKaj w celu merytorycznego nadzoru nad przebiegiem szkoleń instruktorskich.

4. Organizator Szkolenia to osoba prawna obsługująca, pod względem logistycznym i finansowym, szkolenie w ramach określonego modułu.

5. Kierownik Szkolenia to osoba fizyczna działająca w imieniu Organizatora, która posiada akceptację Zespołu i jest bezpośrednim realizatorem modułu odpowiadająca za właściwy przebieg zajęć programowych.

6. Uczestnik szkolenia (zwany dalej „Uczestnikiem”) - osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia i dokonała opłaty za szkolenie.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki szkolenia. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. Zawarcie umowy, pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Szkolenia, następuje w momencie dokonania opłaty za szkolenie.

3. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność zawarcia umowy.

4. Zawarcie umowy przez Uczestnika oznacza, że Uczestnik:

a. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych.

b. Posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania szkolenia.

c. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zespół, podanych przez siebie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

d. Wyraża zgodę na umieszczenie na publicznej liście swojego imienia, nazwiska i kwalifikacji przewodnickiej lub instruktorskiej.

5. Adres e-mail podany przez Uczestnika jest wykorzystywany w trakcie i po zakończeniu szkolenia do przesłania:

a. Informacji organizacyjnych związanych ze szkoleniem.

b. Informacji dotyczących szkoleń doskonalących i uzupełniających.

c. Informacji dotyczących aktualnego statusu instruktora.

6. Materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom stanowią własność intelektualną ich Autorów.


§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika.

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do:

a. Korzystania z wybranej formy szkolenia i dostępnych materiałów dydaktycznych.

b. Rezygnacji ze szkolenia na zasadach określonych w § 7.

c. Wglądu w swoje dane osobowe przekazane Zespołowi, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

2. Obowiązkiem Uczestnika jest:

a. Stosowanie się do niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu, w którym odbywa się szkolenie.

b. Uregulowanie należności za szkolenie w terminach i kwotach ustalonych w ofercie szkolenia.

c. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach szkoleniowych przewidzianych planem godzinowym modułu.

3. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających pod rygorem wykluczenia ze szkolenia.

4. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia oraz ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych. Za skutki wynikające z braku posiadania powyższch dokumentów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

5. Podczas zajęć praktycznych każdy Uczestnik winien posiadać wyposażenie pozwalające na bezpieczną realizację szkolenia. W szczególności dotyczy to kamizelki asekuracyjnej, ubioru chroniącego przed wychłodzeniem/przegrzaniem organizmu, odpowiedniego do warunków pływania obuwia oraz sprzętu wymaganego przy zajęciach specjalistycznych np. kask, rzutka.


§ 4. Prawa i obowiązki Organizatora.

1. Organizator szkolenia ma prawo do odwołania zajęć z powodu niewystarczającej liczby chętnych, nie spełniającej wymogu utworzenia grupy szkolnej. W takiej sytuacji gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez Kandydata konto bankowe.

2. Obowiązkiem Organizatora jest dołożenie wszelkich starań, aby proces szkolenia był realizowany na jak najwyższym poziomie.


§ 5. Odpowiedzialność

1. Organizator zobowiązuje się do udzielenia pomocy w razie wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji, w których uczestnik lub jego mienie mogą być zagrożone.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Uczestnika, jeżeli szkoda spowodowana była: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, siłą wyższą.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na sprzęcie udostępnionym na czas trwania zajęć.


§ 6. Ochrona danych osobowych

1. W momencie przesłania zgłoszenia, Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowej realizacji procesu szkolenia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie Instruktorów będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb ewidencyjnych oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.


§ 7. Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w okresie do 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres Organizatora lub poczty tradycyjnej (listownie). W tym ostatnim przypadku obowiązuje powiadomienie telefoniczne o fakcie rezygnacji z zachowaniem warunku 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

2. Przy rezygnacji ze szkolenia w okresie do 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć (decyduje data wysłania e-maila lub data połączenia telefonicznego) gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez Kandydata konto bankowe.

4. Uczestnikowi, który zgłosi rezygnację w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zespół zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym zostanie podana informacja na stronie internetowej i przesłana do Uczestników, którzy dokonali już zgłoszenia.

2. Uczestnik, który nie akceptuje nowego regulaminu ma prawo do rezygnacji ze szkolenia z zachowaniem prawa do zwrotu 100% wniesionej opłaty niezależnie od czasu zgłoszenia rezygnacji.

3. Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji procesu szkolenia, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2019 r. i obowiązuje Uczestników szkoleń realizowanych po tym dniu.


Powrót do "Strefa Kursanta"Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013