Powrót do "Strefa Kursanta"Przeczytaj - to tylko dziewięć paragrafów, a nie spotkają Cię niespodzianki. Będziesz wiedział czego możesz oczekiwać, jakie masz prawa i jakie obowiązki. Przekonasz się, że zgłaszając swoje uczestnictwo z wyprzedzeniem nic nie tracisz, nawet jeśli będziesz musiał, w ostatniej chwili, zrezygnować ze szkolenia.
Regulamin szkoleń


§ 1. Wyjaśnienie pojęć.

1. Organizatorem kursów jest Zespół ds. Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj, zwany dalej „Zespołem”.

2. Obsługę finansową kursów prowadzi Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie.

3. Zespół organizuje szkolenia doskonalące dla Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj, kursy na Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III oraz na Asystentów Instruktora, a także prowadzi warsztaty kajakowe. Pełna oferta dostępna jest na stronie http://www.instruktorzykajakowi.pl

4. Uczestnikiem szkolenia, zwana dalej „Uczestnikiem”, jest osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia i dokonała opłaty za szkolenie.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki szkolenia, a jego akceptacja jest wymagana w momencie zgłoszenia udziału w szkoleniu.

2. Zawarcie umowy, pomiędzy Uczestnikiem a Zespołem, następuje w momencie dokonania opłaty za szkolenie.

3. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność zawarcia umowy.

4. Przed przystąpieniem do szkolenia Uczestnik podpisuje oświadczenia, że:

a. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych.

b. Zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje.

c. Posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania szkolenia.

d. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133/97 poz 883 ze zm.).

e. Wyraża zgodę na umieszczenie w bazie instruktorów swojego imienia, nazwiska i specjalności instruktorskiej, a także wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji innych szkoleń prowadzonych przez Zespół.

5. Zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń wymienionych w pkt. 4.

6. Adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest wykorzystywany w trakcie i po zakończeniu szkolenia do przesłania:

a. Informacji organizacyjnych związanych ze szkoleniem.

b. Ofert dotyczących innych szkoleń prowadzonych przez Zespół

7. Materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom stanowią własność intelektualną ich autorów. Zabrania się ich wykorzystywania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów innych niż te, które są związane ze szkoleniem w ramach aktualnego kursu prowadzonego przez Zespół.


§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika.

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do:

a. Korzystania z wybranej formy szkolenia i dostępnych materiałów dydaktycznych.

b. Rezygnacji ze szkolenia na zasadach określonych w § 8.

c. Wglądu w swoje dane osobowe przekazane Zespołowi, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

2. Obowiązkiem Uczestnika jest:

a. Stosowanie się do niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu, w którym odbywa się szkolenie.

b. Uregulowanie należności za szkolenie w terminach i kwotach ustalonych w ofercie szkolenia lub regulaminie.

c. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach szkoleniowych przewidzianych programem i planem kalendarzowym.

3. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, oraz przebywania w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia ze szkolenia.

4. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia oraz ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych.

5. Podczas zajęć praktycznych każdy Uczestnik winien posiadać wyposażenie pozwalające na bezpieczną realizację szkolenia. W szczególności winien posiadać kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową, ubiór chroniący przed wychłodzeniem/przegrzaniem organizmu oraz odpowiednie do warunków pływania obuwie.


§ 4. Prawa i obowiązki Zespołu.

1. Zespół ma prawo do odwołania poszczególnych szkoleń z powodu niewystarczającej liczby chętnych, spełniających wymogi utworzenia grupy szkolnej. W takiej sytuacji gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez Kandydata konto bankowe.

2. Obowiązkiem Zespołu jest dołożenie wszelkich starań, aby proces szkolenia był realizowany na jak najwyższym poziomie.


§ 5. Postanowienia dotyczące egzaminów

1. Warunki dopuszczenia Uczestnika do egzaminu oraz jego formę określa Instrukcja Szkolenia ITiR PZKaj

2. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich części składowych egzaminu.

3. Uczestnikowi, który zdał egzamin i spełnił wszystkie wymagania formalne Zespół wystawia zaświadczenie/certyfikat, które jest podstawą do wydania legitymacji Instruktorskiej.


§ 6. Odpowiedzialność

1. Zespół zobowiązuje się do udzielenia pomocy w razie wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji, w których uczestnik lub jego mienie mogą być zagrożone.

2. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Uczestnika, jeżeli szkoda spowodowana była: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, siłą wyższą.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na sprzęcie udostępnionym na czas trwania zajęć.


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. W momencie przesłania formularza zgłoszeniowego, Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133/97 poz. 883), przekazanych Zespołowi w celu prawidłowej realizacji procesu szkolenia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Zespołu lub bazie Instruktorów będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb ewidencyjnych oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.


§ 8. Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia lub egzaminu kwalifikacyjnego możliwa jest w okresie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć/terminem egzaminu poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres szkolenia@instruktorzykajakowi.edu.pl lub tradycyjnej (listownie). W tym ostatnim przypadku obowiązuje powiadomienie telefoniczne (nr 606 71 72 59) o fakcie rezygnacji z zachowaniem warunku 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

2. Przy rezygnacji ze szkolenia w okresie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć/terminu egzaminu (decyduje data wysłania e-maila lub data połączenia telefonicznego) gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez Kandydata konto bankowe.

3. Uczestnikowi, który zgłosi rezygnację ze szkolenia po otrzymaniu nazwy użytkownika oraz hasła do elektronicznych materiałów szkoleniowych, zostaje zwrócona kwota z potrąceniem opłaty w wysokości 100 zł za dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim.

4. Uczestnikowi, który zgłosi rezygnację w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty.


§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zespół zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym zostanie podana informacja na stronie internetowej i przesłana do Uczestników, którzy dokonali już zgłoszenia.

2. Uczestnik, który nie akceptuje nowego regulaminu ma prawo do rezygnacji ze szkolenia z zachowaniem prawa do zwrotu 100% wniesionej opłaty niezależnie od czasu zgłoszenia rezygnacji.

3. Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji procesu szkolenia, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2013 r. i obowiązuje Uczestników szkoleń realizowanych po tym dniu.


Powrót do "Strefa Kursanta"Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013