Powrót do SzkoleniaSport, turystyka czy rekreacja?
Po wprowadzeniu aktualnej Ustawy o Sporcie pod pojęciem sportu rozumie się: „…wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.”

Oznacza to, że po zmianie ustawy w 2010 r. deregulacji uległy nie tylko uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej, ale również nieco inaczej należy rozumieć obszar funkcjonowania sportu. Pozornie to tylko zmiana nazwy, ale w rzeczywistości oznacza, że ustalenia dotyczące sportu obecnie obejmują również rekreację ruchową.
Z tego powodu instruktor kajakarstwa działający dotychczas w obszarze rekreacji (a przed zmianą systemu społecznego w Polsce w obszarze turystyki) może czerpać w pełni z opracowań dotyczących sportu. W konsekwencji Sektorowe Ramy Kwalifikacji w Sporcie obejmują również interesujace nas kwalifikacje instruktora.Obszary aktywnościOdrębną sprawą jest kwestia turystyki. Odpowiedź na pytanie: Czy przygotowując instruktora kajakarstwa powinniśmy wyposażyć go również w kompetencje turystyczne?, zawarta jest w aktualnych definicjach turysty i usług turystycznych.


Turysta: „- oznacza osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.”


Usługi turystyczne są to: usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.


Z tych definicji wynika, że instruktor może spokojnie być turystą, podobnie jak miliony "dojnych krów"", na których bazuje na całym świecie przemysł turystyczny. Natomiast, patrząc z drugiej strony, sektor turystyki oczekuje od instruktora kajakarstwa wiedzy fachowej dotyczącej obsługi usługi turystycznej, która jest powiązana z kajakami.
Oczywiście jeśli instruktor kajakarstwa będzie posiadał kwalifikacje dotyczące innych usług turystycznych to bardzo dobrze. Bedzie po prostu lepiej przygotowanym do działania w dziedzinie turystyki.Powrót do SzkoleniaCopyright © instruktorzykajakowi.pl 2013