Kajakarstwo to sport, turystyka, czy rekreacja?Zintegrowany System Kwalifikacji


Wiosło nad głową Pojęcia podstawowe


Walidacja

Termin walidacja pochodzi od angielskiego słowa "validate" i oznacza sprawdzanie poprawności i zgodności z zadanymi kryteriami.
Jest to najczęściej wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji.

Kwalifikacje

def. 1. Jest to „formalny wynik procesu oceny i walidacji (potwierdzenia efektów uczenia się) uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ zgodnie z ustaloną procedurą stwierdził, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami”. „Formalny wynik” oznacza, że w wyniku przeprowadzenia określonej procedury dana osoba otrzymała jakiś dyplom, certyfikat bądź świadectwo.
def. 2. Określony zestaw efektów uczenia się zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję.

Certyfikowanie

Proces, w którego wyniku uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji.

Deskryptory

Sformułowania opisujące pewne cechy na potrzeby porównywania efektów uczenia się. W europejskich i polskich Ramach Kwalfikacji deskryptory podzielono na trzy kategorie:

 • wiedza
 • umiejętności
 • kompetencje społeczne

Wiedza

Może być teoretyczna lub faktograficzna, a która oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Jest zbiorem opisu faktów (danych), zasad, teorii i praktyk powiązanych z określoną dziedziną.

Umiejętności

Mogą być kognitywne tzn. umysłowe (myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów). Umiejętności oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Kompetencje społeczne

Określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. Oznaczają one udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobowych, społecznych lub metodologicznych, okazywaną w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym.

powrót na górę

Wiosło nad głową Europejskie Ramy Kwalifikacji


Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się.


Poziom WiedzaUmiejętnościKompetencje społeczne
1 Podstawowa wiedza ogólna. Podstawowe umiejętności potrzebne do wykonywania prostych zadań. Praca lub nauka pod bezpośrednim nadzorem w zorganizowanym kontekście.
2 Praktyczna wiedza podstawowa w danej dziedzinie pracy lub nauki. Podstawowe umiejętności kognitywne i praktyczne potrzebne do korzystania z istotnych informacji w celu realizacji zadań i rozwiązywania ogólnych problemów przy użyciu zasad i prostych narzędzi. Praca lub nauka pod nadzorem
3 Znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych w danej dziedzinie pracy lub nauki. Zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi i materiałów. Przyjęcie odpowiedzialności
4 Teoretyczna i praktyczna wiedza w szerszym kontekście danej dziedziny pracy lub nauki. Zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebny do znajdowania rozwiązań danych problemów w określonej dziedzinie pracy lub nauki. Samodzielna organizacja zgodnie ze zdefiniowanymi wytycznymi w kontekście pracy lub nauki, która jest zazwyczaj przewidywalna, ale podlega zmianom.
5 Obszerna wiedza specjalistyczna, teoretyczna oraz praktyczna w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy. Pełen zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do znajdowania kreatywnych rozwiązań abstrakcyjnych problemów. Zarządzanie i nadzór zadań w kontekście działań związanych z pracą lub nauką, podlegających nieprzewidzianym zmianom.
6 Wiedza na poziomie zaawansowanym w danej dziedzinie pracy lub nauki, która obejmuje krytyczne zrozumienie teorii i zasad. Zaawansowane umiejętności, wykazywanie się kontrolą i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania trudnych i nieprzewidywalnych problemów w danej dziedzinie nauki lub pracy. Zarządzanie złożonymi działaniami lub projektami technicznymi lub profesjonalnymi, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką.
7 Wysoce specjalistyczna wiedza, której część stanowi najnowszą wiedzę w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego myślenia. Krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin. Specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin
8 Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin. Najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki, szczególnie w zakresie syntezy i oceny, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów w badaniach i/lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy i praktyki zawodowej. Autorytet, innowacyjność, autonomia, etyka naukowa i zawodowa oraz trwałe zaangażowanie w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.

powrót na górę

Wiosło nad głową Polskie Ramy Kwalifikacji


W tabeli, przy opisie efektów uczenia się, użyto deskryptorów uniwersalnych oraz deskryptorów dotyczacych edukacji zawodowej.
(wg. Załącznika 2 do raportu pt: „Od Europejskich do Polskich Ram Kwalifikacji. Model Polskich Ram Kwalifikacji”;
http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/dokumenty/Zalacznik_do_raportu_Zespolu_Ekspertow.pdf )


Poziom WiedzaUmiejętnościKompetencje społeczne
1
PRK uniwersalne
Ma podstawową wiedzę ogólną umożliwiającą rozumienie sensu, zasad i sposobu realizacji prostych zadań związanych z uczeniem lub pracą oraz z funkcjonowaniem w rodzinie i w środowisku nauki/pracy Ma opanowane podstawowe umiejętności potrzebne do wykonywania prostych zadań związanych z uczeniem się i/lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie i w środowisku pracy/nauki. Jest zdolny do odpowiedzialnego działania i współdziałania bez stałej obecności osoby nadzorujacej w zakresie prostych zadań zwiazanych z uczeniem lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie i w środowisku nauki/pracy.
1
PRK zawodowe
Ma podstawową wiedzę zawodową umożliwiajacą wykonywanie swoich zadań zawodowych Ma opanowane podstawowe umiejętności, potrzebne do wykonywania różnych, podobnych do siebie prostych prac charakteryzujacych się niewielką zmiennością. Jest zdolny do:
- wykonywania prac o pewnym stopniu samodzielności, ale pod kierunkiem i kontrolą.
- podejmuje w sposób odpowiedzialny wykonywanie swoich zadań zawodowych, w tym niebezpiecznych dla siebie działań związanych z wykonywaniem tych zadań
2
PRK uniwersalne
Ma podstawową wiedzę faktograficzną umożliwiajacą identyfikację rutynowych problemów oraz sposobów ich rozwiazywania, związanych z uczeniem się lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli. Ma opanowane podstawowe umiejętności potrzebne do rozwiazywania rutynowych problemów związanych z uczeniem się i/lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli. Jest zdolny do:
- podejmowania odpowiedzialnego działania w zakresie rozwiazywania rutynowych problemów związanych z uczeniem się lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli bez obecności osoby nadzorującej
- współdziałania z innymi w rozwiązywaniu rutynowych problemów tego samego rodzaju bez stałej obecności osoby nadzorującej.
2
PRK zawodowe
Ma podstawową wiedzę zawodową umożliwiajacą rozpoznanie typowych problemów w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz wybór właściwego sposobu ich rozwiązania. Ma opanowane podstawowe umiejętności potrzebne do:
- wykonywania prostych prac zmiennych oraz zadań zawodowych o przeciętnym stopniu trudności
- rozwiazywania typowych problemów w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Jest zdolny do:
- wykonywania pracy indywidualnie bez bezpośredniego ukierunkowania i kontroli i/lub współdziałania w ramach małego zespołu, pod ogólnym nadzorem
- podejmowania w sposób odpowiedzialny swoich zadań zawodowych, w ty niebiezpiecznych (dla siebie i dla innych osób) działań związanych z wykonywaniem tych zadań.
3
PRK uniwersalne
Ma wiedzę z różnych dziedzin umożliwiającą rozumienie charakteru oraz sposobu rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/oracy i we wspólnocie obywateli. Ma opanowane różne komplementarne wzgledem siebie umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i/lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli. Jest zdolny do:
- odpowiedzialnego rozwiazywania problemów związanych z uczeniem się lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli
- współdziałania w tym zakresie z innymi bez obecności osoby nadzorujacej.
3
PRK zawodowe
Ma wiedzę zawodową umożliwiajacą rozpoznawanie nietypowych problemów w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz znajdowanie właściwego sposobu ich rozwiązania. Ma opanowane umiejętności potrzebne do:
- wykonywania złożonych i trudnych zadań zawodowych
- rozwiązywania nietypowych problemów w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Jest zdolny do:
- wykonywania indywidualnie pracy samodzielnie (bez bieżącego ukierunkowania i kontroli) i/lub kierowania pracą małego zespołu albo nadzorowania go
- podejmowania w sposób odpowiedzialny działań związanych z samodzielnym wykonywaniem zadań zawodowych i/lub z kierowaniem małym zespołem albo nadzorowaniem jego pracy.
4
PRK uniwersalne
Ma wiedzę z wybranych dziedzin w zakresie umożliwiającym rozumienie istoty problemów związanych z uczeniem się lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/oracy i we wspólnocie obywateli. Ma opanowane różne umiejętności potrzebne do rozwiązywania skomplikowanych problemów związanych z uczeniem się i/lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli. Jest zdolny do:
- samodzielnego rozwiazywania problemów związanych z uczeniem się lub pracą oraz funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli
- podporządkowania się zespołowi wykonujacemu określone zadanie oraz kierowania niedużym zespołem wykonujacym zadanie
- podejmowania odpowiedzialnego działania w powyższych zakresach.
4
PRK zawodowe
Ma wiedzę zawodową umożliwiajacą diagnozowanie nietypowych problemów w zakresie związanym z wykonywaniem zadań zawodowych z uwzglednieniem uwarunkowań wewnętrznych (technicznych, organizacyjnych, społecznych) Ma opanowane umiejętności potrzebne do:
- wykonywania skomplikowanych, bardzo trudnych zadań zawodowych
- rozwiązywania nietypowych problemów z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych (technicznych, organizacyjnych, społecznych).
Jest zdolny do:
- wykonywania indywidualnej pracy całkowicie samodzielnie i/lub kierowania pracą zespołu średniej wielkości albo nadzorowania jego pracy
- podejmowania w sposób odpowiedzialny działań związanych z całkowicie samodzielnym wykonywaniem zadań zawodowych i/lub z kierowaniem zespołem średniej wielkosci albo nadzorowaniem jego pracy.
5
PRK uniwersalne
Ma wiedzę ogólną i szczegółową w wybranych zakresach pozwalajacą na rozumienie i rozwiązywanie problemów w kontekście uczenia się na poziomie studiów wyższych II stopnia i/lub pracy wymagajacej zaawansowanego (wysokoprofesjonalnego) przygotowania Ma opanowane wysoko profesjonalne umięjetności potrzebne do rozwiazywania problemów w kontekście uczenia się i/lub pracy Jest zdolny do:
- samodzielności i imocjatywy na róznych polach
- współpracy z innymi w ramach działań o różnym charakterze
- wypowiadania sądów w ważnych sprawach z uwzglednieniem etycznych wymiarów swojego postępowania.
5
PRK zawodowe
--- --- ---
6
PRK uniwersalne
Ma wiedzę ogólną w wybranej dziedzinie wiedzy i szczegółową w zakresie swoich specjalizacji pozwalajaca na rozumienie i rozwiazywanie jakosciowo nowych problemów w pracy wymagajacej zaawansowanego (wysokoprofesjonalnego) przygotowania specjalistycznego. Ma opanowane wysoko profesjonalne umiejętności specjalistyczne potrzebne do rozwiązywania jakosciowo nowych problemów w kontekście uczenia się i/lub pracy. Jest zdolny do działania na różnych polach w sferze publicznej i zawodowej z uwzględnieniem zobowiazań wynikających z pełnionych ról społecznych, w tym roli zawodowej.
6
PRK zawodowe
Ma wiedzę specjalistyczną umożliwiającą:
- wykonywanie skomplikowanych, bardzo trudnych zadań zawodowych
- planowanie, wykonywanie lub kierowanie wykonaniem operacji składających się z zespołów zadań zawodowych wymagających innowacyjnego i twórczego podejścia
- rozwiazywanie nietypowych problemów z pogranicza różnych dziedzin działalności z uwzglednieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym międzynarodowych (regulacje prawne, tradycja, obyczaje, polityka gospodarcza i/lub społeczna, sytuacja narynku pracy, nastroje społeczne itp.)
Ma opanowane umiejętności potrzebne do:
- wykonywanie skomplikowanych, bardzo trudnych zadań zawodowych wymagajacych wysoko zaawansowanej specjalistycznej wiedzy
- planowania, wykonywania lub kierowania wykonaniem operacji składających się z zespołów zadań zawodowych wymagających innowacyjnego i twórczego podejścia
- rozwiazywania nietypowych problemów z pogranicza różnych dziedzin działalności z uwzglednieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym międzynarodowych (regulacje prawne, tradycja, obyczaje, polityka gospodarcza i/lub społeczna, sytuacja narynku pracy, nastroje społeczne itp.)
Jest zdolny do:
- indywidualnego wykonywania całkowicie samodzielnie specjalistycznej pracy wymagającej wysoko zaawansowanej wiedzy i umiejętności
- kierowania pracą dużego zespołu w warunkach ryzyka i niepewności, albo jej nadzorowania
- podejmowania w sposób odpowiedzialny działań zwiazanych z kierowaniem dużym zespołem w warunkach ryzyka i niepewności albo nadzorowaniem jego pracy.
7
PRK uniwersalne
--- --- ---
7
PRK zawodowe
---. --- ---
8
PRK uniwersalne
--- --- ---
8
PRK zawodowe
--- --- ---

powrót na górę

Wiosło nad głową Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie


Prezentowana Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie obejmuje kwalifikacje kadr sportu, tj. trenerów, instruktorów, animatorów i in. kwalifikacje, potwierdzające przygotowanie do realizacji zajęć sportowych lub procesu treningowego w sporcie. SRKS nie jest punktem odniesienia dla kwalifikacji sędziów, działaczy sportowych, menedżerów sportu, zawodników i in., które wymagają odrębnego opracowania.


Słowniczek stosowanych w SRKS pojęć


Proces treningowy w sporcie

Wieloetapowy proces polegający na ukierunkowanym poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom wysiłkowym, w wyniku czego następuje adaptacja oraz podnoszenie lub utrzymanie poziomu poszczególnych zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych. Jest to proces zróżnicowany w kolejnych etapach uczestnictwa w sporcie ze względu na możliwości biologiczne ustroju oraz założone cele treningowe. Uwzględniając podaną wyżej definicję ”sportu”, pod pojęciem procesu treningowego w sporcie autorzy rozumieją zarówno trening ukierunkowany na mistrzostwo sportowe oraz tzw. trening zdrowotny, ukierunkowany na utrzymanie i/lub poprawę zdrowia lub hamowanie procesów inwolucyjnych poprzez aktywność fizyczną. Planowanie, organizowanie i prowadzenie procesu treningowego w sporcie wymaga uwzględnienia perspektywy długoterminowej.

Zajęcia sportowe

(inaczej: lekcja, jednostka treningowa, sesja treningowa, trening) to najmniejszy element czasowo-organizacyjny dla uczestnictwa w sporcie. Zajęcia mają część wstępną, główną i końcową, w których realizowane są specyficzne dla nich zadania. Budowa i treść zajęć zależy od wielu czynników, w tym np. od rodzaju sportu, zaawansowania i wieku uczestników, dostępnych warunków realizacji zajęć. W przypadku, gdy zajęcia stanowią ogniwo procesu treningowego w sporcie rozpatruje się je z perspektywy długoterminowej. Jednakże z uwagi na fakt, że na rynku usług sportowych głównie w obszarze sportu powszechnego pojedyncze zajęcia lub zajęcia łączone w mikrocykle, np. 7-iodniowe stanowią popularny produkt - planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych wymaga koncentracji przede wszystkim na bieżących zadaniach i ich bezpośrednich skutkach. .

Metoda w sporcie

Zespół czynności oraz środków stosowany w sposób powtarzalny dla osiągnięcia zaplanowanego celu w sporcie. Ze względu na różne cele stawiane w sporcie należy rozróżniać różne klasyfikacje podziału metod:

 • metody nauczania ruchu (np. syntetyczna, analityczna i kombinowana)
 • metody kształtowania sprawności fizycznej (np. metody ciągłe, przerywane)
 • metody realizacji zadań w sporcie przy uwzględnieniu stopnia aktywności uczestnika sportu (np. metody odtwórcze: naśladowcza – ścisła, zadaniowa – ścisła, programowego uczenia się; metody proaktywne: metoda zabawowa, metoda bezpośredniej celowości ruchu, programowanego usprawniania się; metody kreatywne: metoda ruchowej ekspresji twórczej, metoda problemowa)
 • metody edukacyjne i wychowawcze.

Forma w sporcie

Odnosi się do czasowo-przestrzenno-organizacyjnych warunków realizacji zadań w sporcie. Należy uwzględniać następujące klasyfikacje:

 • formy porządkowe (np. ustawienia podstawowe; szereg, dwuszereg, rząd) oraz ćwiczebne (rozsypka, półkole, koło czołem do wewnątrz, czworobok)
 • formy prowadzenia zajęć (indywidualna, zespołowa, frontalna, obwodu ćwiczebnego, strumieniowa – tor przeszkód).

Środki w sporcie

Zespół ćwiczeń, procedur i czynności oraz przedmiotów i urządzeń, za których pośrednictwem oddziałuje się na organizm człowieka w zależności od potrzeb z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i w określonych celach.Środki można podzielić na:

 • Ćwiczenia (np. wszechstronne, ukierunkowane, specjalistyczne)
 • Środki metodyczne – objaśnienie, pokaz, instruowanie, korygowanie, polecanie, zachęcanie, zadania ruchowe, akustyczne środki pomocnicze, rytm, kontrolowanie
 • Środki dydaktyczne – przybory, przyrządy i urządzenia sportowe typowe oraz nietypowe, środki dydaktyczne niezbędne do przekazu informacji, muzyka i plener.


Wyznaczniki sektorowe w SKRS.


Wyznaczniki sektorowe to wymagania kluczowe dla sektora (np. kompetencje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych charakterystycznych dla tego sektora lub niezbędne dla realizacji najważniejszych jego celów).

W celu opisania charakterystyk poszczególnych poziomów sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie zostały wykorzystane następujące wyznaczniki sektorowe:

1. Orientacja na czynności warunkujące realizację zajęć lub proces treningowy w sporcie...

...obejmująca następujące zadania:

 • diagnozowanie do uczestnictwa w sporcie,
 • planowanie, organizację i prowadzenie zajęć i/lub procesu treningowego,
 • kontrolę i ocenę efektów treningowych,
 • zapewnianie bezpieczeństwa uczestnikom sportu,
 • przygotowanie sprawnościowe i techniczne do realizacji zajęć i/lub procesu treningowego w sporcie.

2. Orientacja na metody, formy, środki stosowane w zajęciach lub w procesie treningowym w sporcie...

...odnosząca się do specyfiki danego sportu, determinującej zespół ćwiczeń, procedur i czynności oraz przedmiotów i urządzeń, a także czasowo-przestrzenno-organizacyjnych warunków realizacji celów i zadań w sporcie.

3. Orientacja na uwarunkowania i psychospołeczne aspekty uczestnictwa w sporcie ...

...wynikająca z założenia, że uczestnictwo w sporcie determinowane jest takimi zmiennymi jak: płeć, wiek, wykształcenie, status ekonomiczny, stan zdrowia, styl życia, umiejętności ruchowe, dostępność obiektów, urządzeń i sprzętu, uwarunkowania środowiska naturalnego, wsparcie społeczne, moda, odziaływanie mediów i in. Mnogość czynników determinujących uczestnictwo w sporcie, a także fakt, że sport jest działaniem dobrowolnym człowieka, podejmowanym w czasie wolnym, powoduje, że w pracy z uczestnikiem sportu konieczne są:

 • indywidualizacja realizowanych zadań,
 • przygotowanie zawodowe w zakresie komunikacji i motywowania do sportu,
 • dbanie o atmosferę i atrakcyjność zajęć/procesu treningowego,
 • działania edukacyjno-wychowawcze.

4. Orientacja na efekt uczestnictwa w sporcie: zdrowie i/lub poziom sportowy ...

...wynikająca z głównych celów podejmowania sportu. Obejmuje działania ukierunkowane na:

 • promocję zdrowego stylu życia,
 • prewencję pierwotną i wtórną chorób niezakaźnych poprzez regularną aktywność fizyczną,
 • działania ukierunkowane na współzawodnictwo sportowe w danym sporcie.

5. Orientacja na aspekty wspomagające działalność zawodową w sporcie ...

...obejmująca korzystanie z osiągnięć nauki oraz osiągnięć z innych, wspomagających obszarów działalności zawodowej (np. medycyny, fizjoterapii, dietetyki i in.), a w sporcie kwalifikowanym także działania organizacyjne poza procesem szkolenia sportowego, działania socjalno-bytowe i kontrolę systemu jakości pracy.


SEKTOROWE RAMY KWALIFIKACJI W SPORCIE.


Poziom WiedzaUmiejętnościKompetencje społeczne
2
SKRS
- Zna podstawowe zasady organizowania i prowadzenia zajęć sportowych.
- Zna metody, formy i środki stosowane w danym sporcie (w tym np.
- Zna powszechnie używane pojęcia dla danego sportu.
- Zna podstawowe funkcje sportu.
- Zna i rozumie zasady współzawodnictwa sportowego.
- Potrafi asystować w organizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych.
- Potrafi prowadzić fragmenty zajęć sportowych z pomocą i/lub pod bezpośrednim nadzorem.
- Potrafi demonstrować podstawowe ćwiczenia dla danego sportu.
- Potrafi przekazywać uczestnikom sportu informacje niezbędne do udziału w sporcie oraz zachęcać ich do aktywności fizycznej.
- Potrafi przygotowywać obiekty i urządzenia do zajęć sportowych.
- Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Potrafi stosować się do przepisów BHP oraz uwarunkowań prawnych działalności sportowej.
- Jest gotów do uwzględnienia łatwych do przewidzenia skutków uczestnictwa w realizowanych zajęciach sportowych.
- Jest gotowy do przyjmowania wskazówek dotyczących jego pracy i stosowania się do nich.
- Jest gotów do promowania sportu oraz zasady fair play poprzez własną postawę.
- Jest gotów do dbałości o sprawność fizyczną niezbędną do prawidłowego demonstrowania ćwiczeń fizycznych.
3
SKRS
- Rozumie zasady planowania, organizowania, prowadzenia i monitorowania zajęć w danym sporcie.
- Zna i rozumie zasady organizacji małych przedsięwzięć sportowych (np. zawodów, festynów sportowych).
- Rozumie zasady stosowania metod, form i środków w realizacji zajęć w danym sporcie.
- Zna terminologię specyficzną dla danego sportu.
- Zna i rozumie potrzeby, motywy i bariery do uczestnictwa w zajęciach i przedsięwzięciach sportowych.
- Zna i rozumie style kierowania grupą uczestników zajęć.
- Zna i rozumie rolę sportu, w szczególności w aspekcie prozdrowotnego stylu życia oraz podnoszenia sprawności fizycznej i umiejętności sportowych.
- Potrafi samodzielnie planować, organizować, prowadzić i monitorować zajęcia sportowe i małe przedsięwzięcia sportowe w oparciu o gotowy schemat pracy, modyfikując go z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników oraz warunków zewnętrznych.
- Potrafi rozwiązywać samodzielnie typowe problemy pojawiające się w czasie realizacji zajęć i małych przedsięwzięć sportowych (np. zróżnicowany poziom sprawności i umiejętności, różne cele i potrzeby w grupie uczestników zajęć).
- Potrafi dobierać metody, formy i środki typowe dla danego sportu do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników zajęć oraz warunków zewnętrznych.
- Potrafi objaśniać i nauczać zasadniczych ćwiczeń dla danego sportu.
- Potrafi porozumiewać się z uczestnikami sportu, przy świadomym zastosowaniu narzędzi komunikacji i motywacji (np. pochwał)
- Potrafi dostosowywać styl kierowania grupą ćwiczebną do celów i potrzeb jej uczestników.
- Potrafi planować, organizować i prowadzić zajęcia i przedsięwzięcia sportowe, dbając o atrakcyjność i atmosferę ich przebiegu.
- Potrafi wykorzystywać nowe technologie wspomagające uczestnictwo w zajęciach sportowych.
- Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną realizację zajęć i małych przedsięwzięć sportowych oraz bezpieczeństwo i zdrowie uczestników.
- Jest gotów do wykorzystania bieżących oraz odroczonych w czasie skutków uczestnictwa w prowadzonych zajęciach i małych przedsięwzięcia sportowych.
- Jest gotów do dokonywania bieżącej oceny wykonywanych zadań.
- Jest gotów do monitorowania osób o niższych kwalifikacjach w sporcie.
- Jest gotów do systematycznego uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonych zajęć sportowych.
- Jest gotów do promowania sportu poprzez działania edukacyjno-informacyjne.
4
SKRS
- Rozumie zasady diagnozowania, planowania, organizowania, prowadzenia, kontroli i oceny procesu treningowego w sporcie.
- Zna i rozumie zasady stosowania metod, form i środków w procesie treningowym w sporcie przy typowych celach treningowych (takich jak np. redukcja masy ciała, poprawa sprawności fizycznej, nauczanie umiejętności technicznych i taktycznych w sporcie).
- Zna i rozumie zadania pracy edukacyjno-wychowawczej w sporcie.
- W zależności od ukierunkowania działań zawodowych na zdrowie lub poziom sportowy zna i rozumie zasady i metody wdrażania uczestników sportu do prozdrowotnego stylu życia lub współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.
- Potrafi samodzielnie planować, organizować, prowadzić, kontrolować i oceniać proces treningowy w sporcie z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb uczestnika sportu oraz świadomie wyselekcjonowanych metod i narzędzi pracy.
- Potrafi rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać typowe problemy pojawiające się w procesie treningowym (np. spadek motywacji i/lub problemy organizacyjne utrudniające systematyczne uczestnictwo w sporcie).
- Potrafi dostosować metody, formy i środki do uwarunkowań rozwoju ontogenetycznego, celów i postępów treningowych.
- Potrafi dostosować narzędzia komunikacji i motywacji do potrzeb uczestników sportu i do etapu procesu treningowego.
- Potrafi wykorzystać nowe technologie wspomagające proces treningowy w sporcie.
- Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną realizację procesu treningowego w sporcie oraz za zdrowie i bezpieczeństwo jego uczestników.
- Jest gotów do dokonywania bieżącej i okresowej oceny wykonywanych działań.Jest gotów do świadomego postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
- W swoich zadaniach zawodowych jest gotów do efektywnej współpracy z małym zespołem specjalistów.
- Jest gotów do koordynowania i oceniania pracy osób o niższych kwalifikacjach w sporcie.
- Jest gotów do śledzenia trendów w rozwoju sportu wspierających proces samokształcenia.
- Jest gotów do kształtowania potrzeby dbałości o ogólną edukację uczestników sportu.
5
SKRS
- Rozumie rozwiązania pozwalające na samodzielną realizację procesu treningowego w sporcie z osobami o specyficznych potrzebach (np. zdrowotnych, ukierunkowanych na osiągnięcia sportowe).
- Zna i rozumie różnorodne zasady doboru metod, form i środków wykorzystywanych w danym sporcie, również w kontekście specyficznych potrzeb uczestników sportu.
- W zależności od ukierunkowania działań zawodowych na zdrowie lub poziom sportowy zna różnorodne rozwiązania technologiczne i osiągnięcia naukowe w zakresie specyficznych potrzeb uczestników sportu.
- Zna podstawowe pojęcia i zjawiska z innych, wspierających obszarów działalności zawodowej.
- Potrafi realizować proces treningowy w sporcie w kontekście specyficznych potrzeb jego uczestników (np. zdrowotnych, ukierunkowanych na konkretne osiągnięcia sportowe).
- Potrafi rozpoznawać i rozwiązywać problemy pojawiające się w realizacji procesu treningowego wynikające ze specyficznych potrzeb uczestników sportu.
- Potrafi analizować i oceniać zasadność metod, form i środków stosowanych w danym sporcie.
- Potrafi objaśniać i nauczać złożonych zadań ruchowych (np. ćwiczeń uwzględniających ograniczenia zdrowotne, ćwiczeń o wysokim stopniu trudności technicznej).
- Potrafi wykorzystywać różnorodne narzędzia komunikacji i motywacji w kontekście specyficznych potrzeb i uwarunkowań uczestnictwa w sporcie (np. zdrowotnych, sytuacji stresogennych wynikających z rywalizacji sportowej).
- W realizacji zadań potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki.
- Jest gotów do efektywnej współpracy i komunikacji ze specjalistami z innych, wspierających obszarów zawodowych (np. z lekarzem, fizjoterapeutą).
- Jest gotów do przekazywania swojej wiedzy i umiejętności w środowisku sportowym, w szczególności poprzez szkolenie osób o niższych kwalifikacjach.
- Jest gotów do promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla realizacji treningu sportowego w środowisku sportowym.
- Jest gotów do oceniania poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz dostrzega własne ograniczenia i planuje swój rozwój zawodowy.
6
SKRS
- Kompleksowo rozumie proces treningowy w sporcie, w tym realizowany w nietypowych warunkach dla danego sportu (np. w różnych warunkach geoklimatycznych i środowiskowych, podczas rekonwalescencji w procesie szkolenia sportowego).
- Zna i rozumie innowacyjne technologie i rozwiązania stosowane w danym sporcie (np. nowoczesne materiały lub sprzęt sportowy, nowoczesne programy ćwiczeń).
- Zna strukturę i zadania krajowych i międzynarodowych organizacji działających w danym sporcie.
- Zna wybrane pojęcia i rozumie teorie z pokrewnych dziedzin nauki, umożliwiające wielokierunkowe działania analityczno-rozwojowe w sporcie.
- Potrafi realizować proces treningowy w sporcie w nietypowych warunkach (np. w różnych warunkach geoklimatycznych i środowiskowych, podczas rekonwalescencji w procesie szkolenia sportowego).
- Potrafi wprowadzać innowacyjne rozwiązania do procesu treningowego w sporcie, w tym umożliwiające wysoki poziom indywidualizacji pracy z uczestnikiem sportu.
- Potrafi formułować i rozwiązywać samodzielnie problemy zawodowe z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin.
- Potrafi stosować metody, formy i środki treningu niestandardowe dla danego sportu (np. zapożyczone z innych sportów i dziedzin).
- Potrafi analizować proces treningowy przy wsparciu nowoczesnej technologii.
- Potrafi świadomie selekcjonować narzędzia komunikacji, m. in pozwalające. na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród uczestników sportu (np. przez negocjowanie i kompromis).
- Potrafi analizować wzorce i uwarunkowania zachowań prozdrowotnych i prosportowych.
- Potrafi inicjować i kierować przedsięwzięciami w danym sporcie, w tym ukierunkowanymi na promocję prozdrowotnego stylu życia i/lub promocję danego sportu.
- Potrafi stosować badania diagnostyczno-kontrolne w procesie treningowym.
- Potrafi interpretować i uwzględniać w swoich zadaniach zawodowych wyniki badań (np. fizjologicznych, biochemicznych, biomechanicznych, psychologicznych) w kontekście uczestnictwa w sporcie.
- Potrafi wykorzystywać aparaturę naukowo-badawczą, wspierającą jego zadania zawodowe.
- Jest gotów do podejmowania odpowiedzialność za pracę zespołową ukierunkowaną na analizę i krytyczną ocenę procesu treningowego w sporcie.
- W swoich zadaniach zawodowych jest gotów do kierowania zespołem współpracowników. Jest gotów do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z przedstawicielami różnych środowisk.
- Jest gotów do promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla realizacji treningu sportowego w kontaktach międzyśrodowiskowych.
7
SKRS
- Zna międzynarodowe i zagraniczne systemy szkolenia w danym sporcie.
- Zna techniki autoprezentacji i budowy autorytetu w środowisku sportowym.
- Zna kreatywne rozwiązania stosowane w sporcie.
- Potrafi opracowywać zasady i rekomendacje do realizacji procesu treningowego w sporcie.
- Potrafi modyfikować metody, formy i środki treningowe w oparciu o wykorzystanie aparatury naukowo-badawczej.
- Potrafi wdrażać autorskie rozwiązania stosowane w czasie uczestnictwa/współzawodnictwa w sporcie.
- Potrafi projektować badania diagnostyczno-kontrolne uwzględniając wymogi i indywidualne predyspozycje uczestników danego sportu.
- Potrafi kreatywnie korzystać ze światowego dorobku różnych dziedzin nauki.
- Jest gotów do kreowania pozytywnego wizerunku sektora sportu.
- Jest gotów do kształtowania postawy etycznej wśród uczestników sportu.
- Jest gotów do inspirowania ustawicznego kształcenia się i rozwijania kwalifikacji zawodowych przedstawicieli środowiska sportu.
- Jest gotów do wyzwalania kreatywności zachowań i samodzielności działania wśród uczestników sportu.

powrót na góręCopyright © instruktorzykajakowi.pl 2013