Szkolenia nadzorowane przez Zespół posiadają akredytację Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego. Oznacza to, że zarówno organizacja szkoleń, programy oraz wymagania egzaminacyjne są zgodne z obowiązujacymi, w pionie kajakarstwa powszechnego, regulaminami, instrukcjami i programami szkolenia, a w szczególności:-->

Uprawianie turystyki i rekreacji kajakowej nie jest zawieszone w próżni prawnej - regulowane jest przez szereg ustaw i rozporządzeń. Powinien je znać każdy kajakarz, a w szczególności aktywnie działający instruktor niezależnie od tego czy prowadzi grupę spływową, szkoli lub organizuje imprezę kajakową.
Poniżej zamieszczamy wykaz aktów prawnych, do których warto zajrzeć przed wyruszeniem na szlak.

logo
			PZKaj Regulamin Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj
Cz. 1 Kwalifikacje Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej

(otwórz plik w formacie.pdf)


Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Obszarem aktywności Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej jest kajakarstwo powszechne, rekreacyjno-turystyczne.


2. Odpowiednio do swoich kwalifikacji Instruktorzy Turystyki i Rekreacji Kajakowej prowadzą działania w zakresie:


3. Rolą Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej jest zapewnienie opieki oraz wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uprawiających aktywność ruchową w kajaku i kanadyjce.


4. Poziom wymaganych umiejętności oraz uprawnienia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej określa niniejszy dokument łącznie z przedmiotowymi załącznikami.


5. Kwalifikacje Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej nie mogą być nadane w drodze wyróżnienia i nie mogą nosić znamion odznaczenia honorowego.


§ 2

1. Kwalifikacje Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej, w zależności od przypisanego im stopnia samodzielności i odpowiedzialności, umiejscowione są na trzech poziomach:


2. Adekwatnie do wymaganych kwalifikacji, wynikających z zakresu działań w sporcie powszechnym oraz pełnionej tam roli poszczególne poziomy mieszczą w sobie:


3. Poszczególne kwalifikacje nadaje Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego, zwana dalej Komisją. Bieżący nadzór nad szkoleniem i działalnością Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej Komisja wypełnia za pośrednictwem Multilateralnego Zespołu ds. kształcenia kajakowych kadr turystycznych, zwanego dalej Zespołem.


4. Kwalifikacje nadawane są w określonych rodzajach kajakarstwa – nizinnym, morskim lub górskim.


5. Tytuł Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej nadawany jest dożywotnio natomiast uprawnienia z tego wynikające zostają zawieszone przy braku aktywności. Zawieszenie uprawnień może nastąpić wyłącznie w sytuacjach i w trybie omówionym w §19.
Rozdział II Tryb i warunki uzyskiwania stopni instruktorskich


§ 3

Status Animatora może uzyskać osoba, która:


§ 4

Status Młodszego Przewodnika może uzyskać osoba, która:


§ 5

Status Młodszego Instruktora może uzyskać osoba, która:


§ 6

1. Dla kwalifikacji na poziomie pierwszym dopuszcza się odstąpienie od wymogu pełnoletniości przy spełnieniu następujących warunków:
a) Udział w szkoleniu niepełnoletniego uczestnika może odbywać się tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
b) Uprawnienia mogą być nadane niepełnoletniemu dopiero po ukończeniu 16 lat.
c) Wszystkie działania wynikające z nabytych uprawnień, do czasu uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą być wykonywane tylko pod bezpośrednim nadzorem Przewodnika, Instruktora lub Starszego Instruktora za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Nadzór bezpośredni, o którym mowa w pkt. 1c, oznacza obecność nadzorującego instruktora w grupie spływowej (podgrupie w przypadku szkolenia), w której funkcjonuje niepełnoletni.

3. O wieku, w którym niepełnoletni może przystąpić do szkolenia, decyduje rodzic lub opiekun prawny, jednak o udziale niepełnoletniego w module szkoleniowym każdorazowo decyduje Kierownik Szkolenia.

§ 7

Status Przewodnika może uzyskać osoba, która:
a) Ukończyła 18 lat.
b) Zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie moduły tematyczne oraz wymagania wskazane w cz. 2 niniejszego dokumentu.

§ 8

Status Instruktora może uzyskać osoba, która:
a) Ukończyła 18 lat.
b) Posiada minimum wykształcenie średnie.
c) Ma kwalifikacje Młodszego Przewodnika.
d) Zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie moduły tematyczne oraz wszystkie wymagania wskazane w cz. 2 niniejszego dokumentu.

§ 9

Status Starszego Instruktora może uzyskać Instruktor, który ma kwalifikacje Przewodnika oraz zaliczył z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie moduły tematyczne oraz spełnił wszystkie wymagania wskazane w cz. 2 niniejszego dokumentu.


Rozdział III Umiejętności i uprawnienia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej


§ 10

1. Animator może funkcjonować w grupie spływowej tylko na szlaku o stopniu trudności odpowiadającym jego kwalifikacjom technicznym.


2. Animator jest przygotowany do pełnienia funkcji organizacyjnych w grupie spływowej za wyjątkiem funkcji odpowiedzialnych za przebieg spływu oraz wybór trasy na wodzie.

§ 11

1. Młodszy Przewodnik jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia instruktażu z techniki pływania oraz do prowadzenia grupy tylko pod nadzorem Przewodnika, Instruktora lub Starszego Instruktora na szlaku, który wcześniej przepłynął, o stopniu trudności, odpowiednio do swojej specjalności:
a) Do ZWC na szlaku nizinnym.
b) Do WW2 na rzece górskiej.
c) Do stanu morza 2.


2. Sprawowanie nadzoru nad pełnoletnim Młodszym Przewodnikiem, o którym mowa w pkt.1, nie wymaga bezpośredniej obecności (tzw. nadzór bezpośredni) podczas prowadzenia grupy. Może ograniczyć się do nadzoru nad prawidłowym, zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom, procesem planowania spływu oraz nad organizacją płynięcia (tzw. nadzór pośredni). O sposobie nadzoru (pośredni lub bezpośredni) decyduje instruktor nadzorujący, biorąc pod uwagę doświadczenie Młodszego Przewodnika, charakter szlaku oraz rodzaj grupy spływowej..


3. Młodszy Przewodnik, działając jednoosobowo, może prowadzić tylko grupy spływowe bez ograniczeń psychofizycznych, niewymagające szczególnego traktowania.


4. Młodszy Przewodnik, działając jednoosobowo, może prowadzić grupę nie większą niż 5 osad na szlaku nizinnym oraz do 3 osad w górach i na morzu.


5. Młodszy Przewodnik działający w zespole, może prowadzić grupę:
a) Do 10 osad na dowolnym nizinnym szlaku kajakowym,
b) Do 5 osad na rzece górskiej oraz na morzu.


6. Skład zespołu, o którym mowa w pkt. 5, określa Przewodnik, Instruktor lub Starszy Instruktor w ramach sprawowanego nadzoru nad działaniami Młodszego Przewodnika.


§ 12

1. Przewodnik posiada kwalifikacje pozwalające mu na decydowanie o liczebności prowadzonej grupy odpowiednio do stopnia trudności szlaku/stanu morza oraz do zasobów kadrowych, jakimi dysponuje przy realizacji spływu.


2. Przewodnik jest przygotowany do:

a) Samodzielnego prowadzenia grupy, odpowiednio do swojej specjalności:
- na dowolnym nizinnym szlaku kajakowym (ZWA – WW1),
- na rzece górskiej o stopniu trudności do WW3,
- przy stanie morza 3.

b) Planowania i koordynacji działań innych przewodników.


§ 13

1. Młodszy Instruktor jest kompetentnym pomocnikiem Instruktora/Starszego Instruktora podczas zajęć dydaktycznych.

2. Podczas zorganizowanych zajęć dydaktycznych na wodzie może samodzielnie (przy pośrednim nadzorze instruktora) pracować z podgrupą, nie większą niż 6 osad jednoosobowych lub 4 osad dwuosobowych, do poziomu N2 (G2, M2) wg PSKK.

3. Przy nadzorze bezpośrednim Młodszy Instruktor może uczyć techniki pływania do poziomu N3 (G3, M3) wg PSKK


§ 14

Instruktorzy są przygotowani do:
a) Pełnienia funkcji Kierownika Szkolenia oraz wykładowcy podczas szkółek, warsztatów lub innych zajęć kajakowych, które nie wchodzą w system szkoleń instruktorskich.

b) Samodzielnego prowadzenia szkolenia kajakowego w ramach określonego modułu tematycznego w systemie szkoleń instruktorskich.

c) Nauki techniki pływania w Module Technicznym do poziomu N3 (G3, M3) wg PSKK, na akwenie stosownym do jego specjalności (niziny, morze, góry).

d) Podczas jednoosobowego prowadzenia zajęć praktycznych na wodzie liczba uczestników w grupie szkolonej nie powinna przekroczyć 6 osad jednoosobowych lub 4 osad dwuosobowych.

e) Kierując zespołem, odpowiedniej liczby instruktorów zgodniez zaleceniem pkt. c), może prowadzić szkolenie grup bez ograniczeń ilościowych.


§ 15

Starsi Instruktorzy są przygotowani do:
a) Pełnienia zadań przynależnych Instruktorowi.
b) Pełnienia funkcji Kierownika Szkolenia oraz wykładowcy podczas kursów i sympozjów doskonalących oraz kursów na uzyskiwanie wszelkich uprawnień.
c) Budowania oraz opiniowania programów szkoleń z zakresu kajakarstwa turystycznego.
d) Nauki techniki pływania w Module Technicznym N4 (G4, M4).


Rozdział IV Prawa i obowiązki Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej


§ 16

Statusy i wynikające z nich uprawnienia i obowiązki wymienione poniżej podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów, ustaw i rozporządzeń organów administracji państwowej

§ 17

Każdy Instruktor Turystyki i Rekreacji Kajakowej ma prawo do:
1. Udziału w tworzeniu regulaminów obowiązujących w kajakarstwie turystycznym poprzez składanie propozycji oraz zabieranie głosu podczas narad i konferencji.

2. Organizowania się w grupy tematyczne przygotowujące projekty określonych uregulowań.

3. Dostępu do informacji o działalności Zespołu.

4. Brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Zespołu.

5. Posługiwania się pieczątką i noszenia odznaki oraz odpowiednich emblematów.

6. Wynagradzania za pracę przy organizowaniu i prowadzeniu imprez – zgodnie z odpowiednimi przepisami.

7. Prowadzenia własnej książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych bez konieczności poświadczania jej na trasie oraz potwierdzania innym kajakarzom pokonanie trasy spływu.

8. Uczestniczenia we wszystkich szkoleniach, seminariach, naradach, organizowanych przez Zespół.


§ 18

Instruktor Turystyki i Rekreacji Kajakowej ma obowiązek:
1. Upowszechniać dobre praktyki w kajakarstwie turystycznym i rekreacyjnym.

2. Dbać o wizerunek instruktora.

3. Upowszechniać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa podczas spływów i imprez kajakowych.

4. Systematyczne wzbogacać swoje kwalifikacje wodniackie w celu utrzymania swych kwalifikacji na poziomie gwarantującym poprawność realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla jego uprawnień.

5. Poświadczać sumiennie innym kajakarzom ich umiejętności lub przebyte trasy.

6. Zgłaszać do Zespołu, w celach profilaktycznych, wszelkie niebezpieczne sytuacje, z którymi zetknął się podczas zajęć na wodzie.

7. Prowadzić ewidencję zrealizowanych zadań oraz ewidencję udziału w imprezach kajakowych, w szkoleniach i naradach kajakowych (portfolio).

8. Do końca każdego roku kalendarzowego uaktualnić dane dotyczące działalności w minionym sezonie kajakowym.

9. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z Pierwszej Pomocy. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Pierwszej Pomocy zachowuje ważność przez 3 lata.

10. Przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.


§ 19

1. Zespół prowadzi ewidencję przyznanych uprawnień, w której jest uwidaczniana również bieżąca aktywność Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej poprzez nadanie statusu „AKYWNY” lub „NIEAKTYWNY”.

2. Ewidencja działalności jest aktualizowana na podstawie danych dostarczonych przez instruktorów. Dostarczone dane mogą być weryfikowane na postawie informacji uzyskanych od organizatorów szkoleń, kursów oraz organizatorów spływów i imprez kajakowych.

4. Zespół corocznie dokonuje oceny aktywności Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej. Instruktor Turystyki i Rekreacji otrzymuje status „Nieaktywny”, jeśli:
a) Nie zaprezentował żadnej działalności wskazanej w § 1 pkt.2, przez co najmniej 2 lata.
b) Nie wziął udziału w szkoleniu doskonalącym koordynowanym przez Zespół, odpowiednio:
- Młodszy Instruktor oraz Młodszy Przewodnik w okresie 3 lat,
- Instruktor, Przewodnik oraz Starszy Instruktor w okresie 2 lat.
c) Nie posiada aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z Pierwszej Pomocy.

5. Informację o orzeczeniu braku aktywności zainteresowany otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres. Od orzeczenia o braku aktywności przysługuje odwołanie do Komisji.

6. Konsekwencją orzeczenia braku aktywności jest zawieszenie uprawnień omówionych w Rozdziale III.

7. Niezależnie od czasu trwania braku aktywności, zainteresowany może wrócić do stanu aktywności poprzez udział w okresowym szkoleniu doskonalącym przewidzianym dla jego stopnia i specjalności oraz uaktualnieniu szkolenia z PP.Koniec cz. 1
Ciąg dalszy patrz: CZEŚĆ 2. Zasady Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd PZKaj. Okres przejściowy, w którym Komisja może odstąpić od niektórych wymagań regulaminu, nie zawartych w dotychczas obowiązującym regulaminie instruktora, trwa przez dwa lata od daty zatwierdzenia przez Zarząd PZKaj.

Warszawa,01.05.2021


powrót na górę

logo
			PZKaj Regulamin Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj
Cz. 2. Zasady Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej

(otwórz plik w formacie.pdf)


Rozdział V. Ogólne zasady szkolenia.


§ 20

1. Szkolenia prowadzone są w określonych rodzajach kajakarstwa – nizinnym, morskim lub górskim.

2. Szkolenia prowadzone są w systemie modułowym.

3. Każdy moduł jest w pełni autonomiczny zarówno w sensie organizacyjnym jak i metodycznym.


§ 21

1. Ogólny nadzór nad szkoleniem Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej stanowi Komisja. Organem wykonawczym Komisji jest Zespół, który swoje zadania spełnia poprzez merytoryczny nadzór nad realizacją szkolenia, planowanie i koordynację przedsięwzięć szkoleniowych oraz bieżący monitoring procesu uzyskiwania i utrzymywania kwalifikacji instruktorskich.

2. Bezpośrednim realizatorem szkolenia w zakresie modułu jest Kierownik Szkolenia.

3. Kierownikiem Szkolenia może być osoba o statusie „AKTYWNY” oraz posiadająca co najmniej kwalifikacje:

a) W modułach specjalistycznych (Przewodnickie, Instruktorskie i Ratownicze) oraz w Zaawansowanych Modułach Technicznych - Starszy Instruktor;

b) W Podstawowych Modułach Technicznych, których realizacja związana jest z prowadzeniem szkolenia z techniki pływania – Instruktor;

c) W Podstawowych Modułach Technicznych, których zaliczenie sprowadza się do samej weryfikacji umiejętności wg PSKK – Przewodnik lub Instruktor.


§ 22

1. Program szkolenia podstawowego wynika z lokalnych potrzeb środowiska oraz z wymogów zawartych w Opisie Umiejętności Kajakowych Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowych (PSKK).


2. Organizator szkolenia podstawowego winien zadbać o wydanie absolwentom certyfikatów potwierdzających poziom uzyskanych umiejętności kajakowych.


3. Przy wydawaniu certyfikatów obowiązują ogólne zasady przyjęte w PSKK.


§ 23

W przypadku szkoleń o podobnym charakterze, o których mowa w §2, realizowanych przez organizacje posiadające porozumienia o współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym, KTiR może nadać ich uczestnikom odpowiednie uprawnienia i autoryzować szkolenie.Rozdział II. Organizacja szkolenia


§ 5

1. Szkolenie kadry instruktorskiej jest procesem wieloetapowym. Etap szkolenia, nadający pierwsze uprawnienia, to szkolenie zasadnicze. Kolejne etapy, których celem jest podniesienie umiejętności, to szkolenia doskonalące.


2. Organizatorem szkolenia zasadniczego może być każda osoby fizyczna lub prawna, która otrzyma zgodę KTiR.


3. Szkolenia doskonalące organizuje zespół ds. szkolenia KTiR.


§ 6

Dopuszczalne są następujące formy szkolenia:


1. Tryb stacjonarny.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone podczas jednorazowego zgrupowania szkoleniowego poprzedzonego indywidualnymi konsultacjami (Internet) z uczestnikami szkolenia. Czas zgrupowania – 8 dni. Jest to najprostszy organizacyjnie oraz najszybszy sposób przeprowadzenia szkolenia instruktorów.

1.1 Szczególnym szkoleniowym zgrupowaniem kajakowym może być spływ kajakowy, o ile jego program w całości wynika z Kalendarzowego Planu Szkolenia

1.2 Możliwym jest wydzielenie części zajęć teoretycznych w odrębnej sesji, o ile uwarunkowane jest to jakością szkolenia.


2. Tryb niestacjonarny.

Szkolenie prowadzone jest w kilku sesjach zajęciowych, przy czym mają one charakter encyklopedyczny i powinny każdorazowo kończyć się wydaniem zadań do samodzielnego wykonania przez uczestników szkolenia. Dotyczy to również zajęć praktycznych na wodzie, które muszą w tym systemie szkolenia, każdorazowo kończyć się zaliczeniem.


3.Tryb mieszany.

W tym wariancie szkolenia zajęcia teoretyczne zaliczane są poprzez Internet w formie indywidualnej pracy z uczestnikami szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują zestawy zagadnień do samodzielnego opracowania oraz wskazania materiałów, na bazie których można przygotować się do indywidualnych testów egzaminacyjnych, z poszczególnych grup tematycznych. Natomiast wszystkie zajęcia praktyczne oraz te teoretyczne, dla których brak ogólnodostępnych materiałów, realizowane są podczas zgrupowania szkoleniowego. Czas zgrupowania - 5 dni. Termin zgrupowania szkoleniowego uzgadniany może być z uczestnikami szkolenia, musi on jednak być dopiero po zaliczeniu części teoretycznej.


§ 7

Każde szkolenie winno kończyć się egzaminem, przy czym:

1. W zależności od formy szkolenia, egzamin może być prowadzony wieloetapowo. W każdym przypadku musi jednak umożliwić kompleksową ocenę efektów szkolenia.

2. Egzaminy teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez komisję egzaminacyjną, której skład podlega uzgodnieniu z KTiR.

3. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w oparciu o test egzaminacyjny lub/oraz o pytania opisowe.

4. Egzamin „ustny” może mieć jedynie charakter uzupełniający i przeprowadza się go jedynie w sytuacji, gdy wystąpią wątpliwości co do interpretacji zapisu użytego przez zdającego egzamin.

5. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia umiejętności objętych programem szkolenia.

6. Niezależnie od organizatora szkolenia, wszystkie egzaminy mają charakter ogólnokrajowy co oznacza, że do egzaminu mogą być również dopuszczeni uczestnicy na zasadach eksternistycznych.

7. Egzamin dla eksternistów jest prowadzany na zasadach obowiązujących pozostałych uczestników szkolenia. Dotyczy to zarówno zakresu, terminów i formy egzaminu.


§ 8

Organizator kursu przed rozpoczęciem naboru uczestników:

1. Odpowiednio do przyjętej formy szkolenia, na bazie obowiązującego programu, opracowuje Plan Kalendarzowy Szkolenia określając szczegółowo tematykę, wykładowców, terminy (w tym termin egzaminu), miejsca prowadzenia zajęć, a w przypadku kursu zaocznego również wykaz zadań indywidualnych wydawanych uczestnikom.

2. Ustala osobę proponowaną na kierownika kursu.

3. Występuje do KTiR o zatwierdzenie kandydatury Kierownika Kursu oraz Planu Kalendarzowego Szkolenia.


§ 9

1. Kierownikiem kursu może być Instruktor PZKaj stopnia co najmniej II o specjalności „Szkolenie”, który uzyska akceptację KTiR.


2. W okresie przejściowym KTiR może odstąpić od wymogu posiadania przez Kierownika Kursu wymaganej specjalności.


§ 10

Kierownik kursu podczas zajęć reprezentuje organizatora szkolenia. W ramach swoich zadań:

1. Organizuje zajęcia zgodnie z zatwierdzonym Planem Kalendarzowym.

2. Prowadzi dziennik szkolenia.

3. Przygotowuje materiały i pomoce szkoleniowe.

4. Zapewnia warunki, materiały oraz sprzęt do przeprowadzenia egzaminów końcowych.

5. Gromadzi dokumenty zaświadczające o wymaganych kwalifikacjach uczestników szkolenia.

6. Wydaje absolwentom kursu tymczasowe zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu.

7. Dostarcza do KTiR, najpóźniej w 6 tygodni po zakończeniu szkolenia, dziennik szkolenia oraz ankiety uczestników szkolenia (Załącznik nr 1), z załączonymi dokumentami zaświadczającymi o wymaganych kwalifikacjach.


§ 11

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w procesie szkolenia reprezentuje KTiR. W ramach swoich zadań:

1. Przeprowadza egzaminy końcowe (teoretyczne i praktyczne), przy czym może do przeprowadzenia tych egzaminów, powołać egzaminatorów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej.

2. Przygotowuje i dostarcza do KTiR, najpóźniej w okresie 4 tygodni po przeprowadzeniu egzaminu, odpowiednią dokumentację z przebiegu egzaminów.


§ 12

Zespół ds. szkolenia KTiR po sprawdzeniu strony formalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności Planu Kalendarzowego z obowiązującym programem szkolenia oraz kwalifikacji kierownika szkolenia, rejestruje kurs. A ponadto:

1. Zatwierdza Plan Kalendarzowy Szkolenia.

2. Zatwierdza Kierownika Szkolenia.

3. Powołuje Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

4. Po otrzymaniu protokółów egzaminacyjnych i ankiet osobowych uczestników szkolenia weryfikuje otrzymane materiały sprawdzając ich zgodności z wymogami formalnymi.

5. Wystawia, ewidencjonuje, a następnie przesyła Kierownikowi Szkolenia dokumenty potwierdzające uprawnienia absolwentów.Rozdział III. Szkolenie Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj


§ 13

Uczestnicy szkolenia zasadniczego oraz doskonalącego rekrutują się spośród osób spełniających warunki określone w „Regulaminie Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj”.


§ 14

Podstawowymi dokumentami, na podstawie których opracowuje się plany kalendarzowe, są programy szkolenia.


§ 15

W procesie szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj obowiązują następujące programy:

1. Program szkolenia Asystentów Instruktora PZKaj

2. Program szkolenia zasadniczego Instruktorów stopnia III.

3. Program szkolenia uzupełniającego na st III, dla Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności Kajakarstwo.

4. Program szkolenia doskonalącego Instruktorów stopnia II w specjalności „Prowadzenie spływów”

5. Program szkolenia doskonalącego Instruktorów stopnia II w specjalności „Szkolenia kajakowe”

6. Program szkolenia doskonalącego Instruktorów stopnia II w specjalności „Organizacja imprez kajakowych”


Uzupełnieniem programów jest Tabela umiejętności kajakowych.


§ 16

1. O zaliczeniu danego etapu szkolenia decyduje wynik egzaminu.


2. W stosunku do szkoleń zasadniczych ostateczną instancją decydującą o zaliczeniu jest Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.


3. Podczas szkoleń doskonalących dopuszcza się egzamin w formie wykonania przez kursanta pracy pisemnej (opinii, instruktażu, konspektu, planu…itp.) lub wykonania określonego praktycznego zadania np. przeprowadzenie zajęć szkoleniowych, zorganizowanie spływu kajakowego, poprowadzenia grupy spływowej …itp. Zakres zadania do wykonania określa Kierownik Szkolenia. W takim przypadku nie powołuje się Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, a ostateczną instancją decydującą o zaliczeniu szkolenia jest oceniający wykonywane zadanie.


§ 17

1. Negatywny wynik egzaminu oznacza konieczność zdawania egzaminu poprawkowego, a w przypadku prac pisemnych wykonanie pracy na inny temat.


2. Negatywny wynik egzaminu poprawkowego oznacza konieczność powtórzenia szkolenia.Rozdział IV. Postanowienia końcowe


§ 18

Koszt wykonania dokumentów potwierdzających uzyskane uprawnienia pokrywa absolwent szkolenia.


§ 19

Okres przejściowy, o którym mowa w niniejszej instrukcji, obowiązuje przez trzy lata od zatwierdzenia przez Zarząd PZKaj.


§ 20

Interpretacja postanowień niniejszej Instrukcji oraz nadzór nad ich przestrzeganiem należą do KTiR.


Warszawa 01.02.2013


powrót na górę

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z UPRAWIANIEM TURYSTYKI I REKREACJI KAJAKOWEJ. Stan prawny na dzień 15.07.2014 r.

Wyboru dokonała i komentarzem opatrzyła Natalia Chamerska.


Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne


W ustawie (Art. 34) zostało stwierdzone, że: "...każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej i z wód morza terytorialnego..." , chyba że przepisy mówią inaczej (ustawa ta nie dotyczy ograniczeń związanych np. z całkowitym lub częściowym zakazem wstępu do rezerwatów przyrody i związanym z tym zakazem spływu kajakowego). Ponadto ustawa reguluje m.in. prawo własności wód (w tym terenów przybrzeżnych), dookreśla warunki korzystania z tych terenów oraz z urządzeń wodnych (np. śluzy, pochylnie, pomosty, przystanie), przedstawia zasady określania linii brzegowych i ochrony wód.


Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej


Ustawa odnosi się do kwestii związanych z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych, przedstawia klasyfikację dróg wodnych, warunki poruszania się po szlakach wodnych, a także zasady bezpiecznej żeglugi.


Zarządzenie porządkowe Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 17 lipca 2013 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych.


Rozporządzenie ważne w zakresie kajakarstwa morskiego. Określone są w nim zasady dotyczące m.in., kiedy dozwolone jest uprawianie żeglugi na wodach portowych i torach wodnych czy też gdzie należy wodować i wpływać jednostkami pływającymi. Zakazuje się w nim prowadzenia jednostek pływających będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz pływania niesprawną i nie wyposażoną odpowiednio jednostką. Ponadto zarządzenie zobowiązuje osoby uprawiające żeglugę do rozpoczęcia żeglugi na własną odpowiedzialność po uprzednim zapoznaniu się z aktualnymi warunkami pogodowymi.


Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych


Ustawa odnosi się przede wszystkim do ratownictwa wodnego (podmioty uprawnione, nadzór). Ustanawia ona również zakaz prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego osobie w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających (Art. 7).


Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach


W ustawie umieszczone zostały warunki korzystania z terenów leśnych. Podaje ona, jakie typy lasów obejmowane są ochroną oraz jakie zasady obowiązują przy udostępnianiu lub zakazywaniu wstępu do lasów. Istotne są regulacje prawne dotyczące biwakowania w terenach zalesionych m.in. zakaz śmiecenia, biwakowania poza terenem wyznaczonym przez właściciela lasu lub nadleśniczego, hałasowania (za wyjątkiem konieczności wszczęcia alarmu), płoszenia zwierząt czy też używania otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 m od lasu. Nie przestrzeganie tych zasad może zakończyć się nałożeniem mandatu.


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


W ustawie omówione zostały m.in. formy ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, itp.) wraz z warunkami ich udostępniania i korzystania. Ustawa reguluje również zasady ochrony gatunkowej przyrody żywej i nieożywionej, zakazy dotyczące chwytania zwierząt i niszczenia zieleni pod ochroną gatunkową oraz przedstawia cele i podstawy planów ochrony.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki


Rozporządzenie określa formy i cele organizowania krajoznawstwa i turystyki dla dzieci i młodzieży, finansowania takiej działalności oraz przedstawia jakie obowiązki nałożone są na opiekuna i kierownika wycieczki. Na mocy tego rozporządzenia zgodę na organizację wycieczki lub imprezy musi wyrazić dyrektor szkoły i ma on za zadanie wyznaczyć kierownika spośród pracowników pedagogicznych lub spośród osób pełnoletnich z uprawnieniami kierownika wycieczek, instruktora harcerskiego czy też przewodnika turystycznego. Dodatkowo udział w wycieczce osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach


W zakresie kajakarstwa w rozporządzeniu stwierdza się, że kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek należy wyposażyć w sprzęt ratunkowy, natomiast ze sprzętu pływającego powinny korzystać tylko osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi i posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. Ponadto rozporządzenie określa, w jakich warunkach można korzystać z kajaków i łodzi, a także przedstawia zasady postępowania powypadkowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (wraz z późniejszą zmianą z 9 grudnia 2009 r.)


Rozporządzenie reguluje m.in. warunki bezpieczeństwa oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Określa ponadto obowiązki kierownika placówki wypoczynkowej oraz kto i na jakich warunkach może zostać wychowawcą w takiej placówce.


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych


Ustawa przedstawia uregulowania prawne dotyczące świadczenia profesjonalnych usług turystycznych (nie odnosi się ona do turystyki uprawianej amatorsko).


Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie


Ustawa określa zasady uprawiania i organizowania sportu m.in. w klubach, związkach czy placówkach oświatowych, przydzielania stypendiów sportowych czy też bezpieczeństwa w sporcie. Istotnym jest przepis, na którego podstawie można stwierdzić, że kwalifikacje Instruktora Rekreacji Ruchowej w specjalności kajakarstwo, uzyskane przed wejściem ustawy w życie, są ważne, ale na dzień dzisiejszy nie wymagane.


1. Pełna treść ustaw i rozporządzeń:
http://isap.sejm.gov.pl


2. Zarządzenie porządkowe Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni:
http://www.umgdy.gov.pl/?p=1166


powrót na górę

logo PZKaj Program Szkolenia Zasadniczego Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III

(otwórz plik w formacie.pdf)


Wykłady 56 godz.

Ćwiczenia 75 godz.

Łączna liczba 131 godzin.

Tematyka zajęć

1. Historia turystyki, krajoznawstwa i kajakarstwa. (5 godz. wykład)


1.01 Początki społecznej turystyki i jej rozwój.


1.02 Turystyka w okresie międzywojennym:


1.03 Turystyka po roku 1945:


1.04 Historia kajaka:


1.05 Historia turystyki kajakowej w Polsce i na świecie.


2. Organizacja turystyki kajakowej w Polsce i na świecie. (1 godz. wykład)


2.01 Organizacje i stowarzyszenia polskie oraz międzynarodowe zajmujące się turystyką i rekreacją kajakową.


3. Statuty i regulaminy PZK , ICF , PTTK. (3 godz. wykład, 2 godz. ćwiczenia)


3.01 Statut PZK, statut PTTK, statuty oddziałów i klubów.


3.02 Regulamin Przodownika Turystyki kajakowej PTTK.


3.03 Regulamin instruktora turystyki PZK.


3.04 Regulaminy turystycznych odznak kajakowych PTTK:


3.05 Regulamin Odznaki Turystycznej PZK i Międzynarodowej Odznaki Turystycznej ICF.


3.06 Podstawowe zasady prowadzenia zapisów we wspólnej książeczce TOK PTTK i PZK.


3.07 Podstawowe zasady weryfikacji odznak turystycznych PTTK, PZK i ICF.


3.08 Regulamin Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK i Komisji Turystyki PZK.


3.09 Regulamin Kajakowych Spływów Turystycznych PZK.


3.10 Regulamin Organizacji Konkurencji Kajakowych i Zasad Punktacji PZK.


3.11 Regulamin Sędziów Kajakowych PZK.


4. Podstawy prawne organizacji turystycznych i rekreacyjnych imprez kajakowych. (5 godz wykład)


4.01 Ustawa „Prawo o Stowarzyszeniach”


4.02 Ustawa „O Usługach Turystycznych”


4.03 Ustawa „Kodeks Postępowania Cywilnego”


4.04 Zarządzenia MEN i inne przepisy dotyczące uprawiania turystyki i rekreacji kajakowej przez dzieci i młodzież


4.05 Zarządzenia dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie organizacji i uprawiania turystyki oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji kajakowej


4.06 Ustawy i zarządzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych i fizycznych


4.07 Prawo wodne. Przepisy żeglugowe. Przepisy związane z pływaniem przez tereny chronione.


4.08 Przepisy przeciwpożarowe oraz dotyczące biwakowania.


4.09 Przepisy dotyczące przewozu ludzi i sprzętu.


4.10 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa na wodzie.


5. Terenoznawstwo. (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia)


5.01 Ogólne wiadomości o terenie /rzeźba, pokrycie, gleby/.


5.02 Orientowanie się w terenie:


5.03 Mapa:


5.04 Pomiary na mapie i w terenie:


5.05 Pogoda i jej przewidywanie.


6. Podstawowe wiadomości o turystycznych szlakach wodnych w Polsce. (5 godz. wykład, 2 godz. ćwiczenia)


6.01 Części składowe środowiska przyrodniczego w Polsce: położenie fizyczno - geograficzne, klimat, rzeźba powierzchni, wody ze szczególnym uwzględnieniem zlewni, działów i dorzeczy, gleby, roślinność i zwierzęta, bogactwa naturalne.


6.02 Podział na regiony fizyczno - geograficzne.


6.03 Walory krajoznawczo - geograficzne Polski:


6.04 Walory krajoznawczo - turystyczne własnego regionu.


6.05 Rozmieszczenie wód powierzchniowych w Polsce. Pojęcia podstawowe.


6.06 Hydrografia wód polskich.


6.07 Turystyczne szlaki kajakowe w Polsce:


6.08 Turystyczne zagospodarowanie szlaków kajakowych w Polsce.


7. Klasyfikacja szlaków kajakowych. (2 godz. wykład, 3 godz. ćwiczenia)


7.01 Stopnie trudności i uciążliwości szlaków kajakowych.


7.02 Ocena pojemności użytkowej szlaków i ich możliwości wykorzystania dla grup turystycznych o różnej ilości uczestników


7.03 Samodzielna ocena / klasyfikacja/ stopnia trudności i uciążliwości szlaku kajakowego:


7.04 Subiektywne czynniki zmieniające ocenę klasyfikacji szlaku kajakowego


7.05 Planowanie czasu płynięcia z uwagi na czynniki omówione w niniejszym temacie


8. Locja. (4 godz. wykład)


8.01 Pojęcie i zakres locji kajakowej.


8.02 Rzeki:


8.03 Jeziora:


8.04 Morza:


8.05 Planowanie czasu płynięcia z uwagi na czynniki omówione w niniejszym temacie


9. Sprzęt kajakowy i biwakowy. (3 godz. wykład, 10 godz. ćwiczenia)


9.01 Własności i klasyfikacja łodzi:


9.02 Budowa kajaków i kanadyjek:


9.03 Wyposażenie kajaka.


9.04 Wybór kajaka i sprzętu biwakowego.


9.05 Wiosła:


9.06 Sprzęt asekuracyjny, ratunkowy, biwakowy


9.07 Naprawy kajaków, wioseł i sprzętu biwakowego:


9.08 Gospodarowanie sprzętem w czasie spływu.


9.09 Konserwacja i przechowywanie sprzętu po sezonie.


10. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka. (4 godz. wykład)


A. Wiadomości ogólne.


10.01 Ekologiczne podstawy ochrony przyrody:


10.02 Państwowe służby ochrony przyrody i środowiska:


B. Ochrona środowiska wodnego.


10.03 Klasyfikacja czystości wód:


10.04 Szczególne warunki i rodzaje zachowań na terenach chronionych.


C. Ochrona zabytków.


10.05 Pojęcie "dobra kultury" oraz rodzaje zabytków ruchomych i nieruchomych. Ochrona krajobrazu kulturowego. Zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa. Przepisy prawne dotyczące dóbr kultury. Rola zabytków w kulturze.


10.06 Podstawowe wiadomości o stylach w architekturze.


10.07 Organizacja, uprawnienia oraz zadania państwowej służby ochrony zabytków. Społeczna opieka nad zabytkami.


11. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na wodzie. (5 godz. wykład, 7 godz. ćwiczenia)


11. 01 Podstawowe kryteria organizacji i przeprowadzenia bezpiecznego spływu.


11.02 Sytuacje niebezpieczne na wodzie.


11.03 Sprzęt asekuracyjny i ratunkowy oraz jego zastosowanie.


11.04 Techniki ratunkowe:


11.05 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: struktura organizacyjna, zasady działania i formy współpracy.


12. Fizjologia człowieka w czasie uprawiania turystyki kajakowej i podstawowe zasady higieny turysty. (3 godz wykład)


12.01 Podstawowe wiadomości z zakresu układów: ruchu , pokarmowego, oddechowego, moczo - płciowego, naczyniowego i nerwowego.


12.02 Podstawowe zasady fizjologii wysiłku fizycznego i umiejętności śledzenia zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie w trakcie pracy fizycznej.


12.03 Szczególne cechy wysiłku kajakarza i ich wpływ na fizjologię człowieka:


12.04 Racjonalne żywienie podczas imprez turystycznych.


12.05 Zasady higieny w warunkach zwiększonego wysiłku i typowych uciążliwości związanych z życiem biwakowym.


12.06 Podstawowe kryteria oceny indywidualnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania określonego rodzaju turystyki.


13. Pierwsza pomoc przedlekarska. (2 godz. wykład, 4 godz. ćwiczenia)


13.01 Zasady ogólne


13.02 Wstrząs pourazowy


13.03 Pozycja bezpieczna / boczna ustalona /


13.04 Udzielanie pierwszej pomocy w wybranych najczęstszych wypadkach:


13.05 Apteczka na spływie oraz jej wyposażenie.


13.06 Reanimacja:


14. Technika pływania kajakiem. (7 godz. wykład, 34 godz. ćwiczenia)


14.01 Podstawowe manewry kajakiem:


14.02 Manewry na wodzie stojącej:


14.03 Czytanie wody i jego wpływ na nawigację:


14.04 Manewry na wodzie szybko płynącej:


14.05 Manewry kajakiem na morzu:


14.06 Żeglowanie kajakiem.


14.07 Specyfika pływania po „nieprzetartych szlakach” nizinnych:


14.08 Elementy kajakowego rodeo, kajak polo i inne formy kajakarstwa.


15. Organizacja imprez kajakowych. (2 godz. wykład, 7 godz. ćwiczenia)


15.01 Klasyfikacja imprez kajakowych:


15.02 Zasady bezpiecznego uprawiania turystyki i rekreacji kajakowej w zależności od rodzaju i charakteru imprezy oraz użytych środków pływających.


15.03 Dobór sprzętu i ubioru w różnych dyscyplinach turystyki i rekreacji kajakowej oraz w różnych porach roku.


15.04 Ubezpieczenia uczestników i organizatorów imprez turystycznych.


15.05 Współpraca ze służbami ratownictwa : straż pożarna, policja, GOPR, WOPR, służby medyczne itp.


15.06 Planowanie imprezy:


15.07 Realizacja imprezy:


16. Psychologiczne i społeczne podstawy turystki. ( 3 godz. wykład, 4 godz. ćwiczeń)


16.01 Aktywność turystyczna jako źródło zaspokajania potrzeb ludzkich:


16.02 Motywy uprawiania turystyki:


16.03 Kierowanie grupą turystyczną:


16.04 Konflikty w grupie i sposoby ich rozwiązywania:


16.05 Praktyczne wskazówki dla przodownika /instruktora/:


16.06 Organizacja pracy w klubie (sekcji):


17. Egzamin


powrót na górę

logo PZKaj Program Szkolenia Uzupełniającego dla Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności kajakarstwo

(otwórz plik w formacie.pdf)


Wykłady 8 godz

Ćwiczenia 12 godz (w tym egzamin)

Łączna liczba 20 godzin.

Tematyka zajęć

1. Organizacja turystyki kajakowej w Polsce i na świecie. Organizacje i stowarzyszenia polskie oraz międzynarodowe
zajmujące się turystyką i rekreacją kajakową .

1 godz. - wykład2. Regulaminy
• Regulamin Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj.
• Zasady Organizacji Imprez Rekreacyjnych i Turystycznych.
• Instrukcja szkolenia
• Regulaminy turystycznych odznak kajakowych.

4 godz. - wykład


3. Organizacja pracy w klubie (sekcji).
• rola przywódców nieformalnych,
• imprezy klubowe jako czynnik konsolidujący środowisko,
• relacje pomiędzy zarządem a członami klubu

2 godz. - wykład

4. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka.
• Ekologiczne podstawy ochrony przyrody
• Podstawowe dokumenty prawne ochrony obszarów i obiektów przyrody
• Ochrona środowiska wodnego
• Szczególne warunki i rodzaje zachowań na terenach chronionych

1 godz. - wykład


5. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na wodzie.
• Podstawowe kryteria organizacji i przeprowadzenia bezpiecznego spływu.
• Techniki ratunkowe: wg Tabeli umiejętności kajakowych do poziomu N3

4 godz. ćwiczenia
6. Technika pływania kajakiem: wg Tabeli umiejętności kajakowych do poziomu N3

8 godz. ćwiczenia


7. Egzamin
• test pisemny
• praktyka na wodzie
powrót na górę

logo PZKaj Program Szkolenia Doskonalącego w specjalności "Organizacja Imprez Kajakowych"

(otwórz plik w formacie.pdf)


Wykłady 9 godz

Ćwiczenia 10 godz (w tym egzamin)

Łączna liczba 19 godzin.

Tematyka zajęć

1. Zasady planowania oraz organizacja imprez kajakowych.

 • harmonogram przedsięwzięć organizacyjnych,
 • program imprezy,
 • rekonesans,
 • sprawozdawczość.

2 godz. - wykład


2. Regulaminy oraz instrukcje dotyczące imprez kajakowych obowiązujące w pionie turystycznym PZKaj.

1 godz. – wykład


3. Zasady tworzenia regulaminów imprez oraz regulaminów konkurencji kajakowych.

1+3 godz. – wykład+ćwicz.


4. Finansowanie imprezy.

 • preliminarz, umowy,
 • metody pozyskiwania środków na organizację imprezy,
 • wykonanie zobowiazań ofertowych,
 • rozliczenie rzeczowe i finansowe imprezy.

1 godz. - wykład


5. Struktura i zakresy działań komitetu organizacyjnego.

 • osoby funkcyjne i ich obowiazki,
 • współpraca ze służbami ratownictwa: straż pozarna, policja, GOPR, WOPR, służby medyczne, itp.
 • ubezpieczenia uczestników i organizatorów imprez kajakowych.

2 godz. - wykład

6. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • proces kierowania grupą jako forma relacji pomiędzy komandorem a komitetem organizacyjnym,
 • relacje komandor - komitet organizacyjny:
  • oczekiwania komitetu organizacyjnego wobec komandora,
  • oczekiwania komandora wobec komitetu organizacyjnego,
 • style kierowania komitetem organizacyjnym,
 • styl kierowania a rodzaj imprezy kajakowej.

2 godz. – wykład
7. Egzamin
• Wariant 1: Praca pisemna. Np. opracowanie regulaminu imprezy, opracowanie logistyki imprezy, opracowanie planu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego, itp. przy założeniach dotyczących imprezy kajakowej.
• Wariant 2: Praktyczne przeprowadzenie czynności organizacyjnych podczas imprezy kajakowej

7 godz - ćwiczenia

powrót na górę

logo PZKaj Program Szkolenia Doskonalącego w specjalności "Prowadzenie Spływów"

(otwórz plik w formacie.pdf)


Wykłady 9 godz

Ćwiczenia 7 godz (w tym egzamin)

Łączna liczba 16 godzin.

Tematyka zajęć

1. Akty prawne dotyczące ochrony przyrody, biwakowania, bezpieczeństwa na wodzie, itp.

2 godz. - wykład


2. Organizacja grup spływowych w funkcji składu osobowego grupy, sytuacji spływowej, rodzaju szlaku, itp.

1 godz. – wykład


3. Relacje interpersonalne w grupie spływowej.

 • proces kierowania grupą jako forma relacji pomiędzy instruktorem a grupą,
 • relacje instruktor - grupa turystyczna:
  • oczekiwania grupy wobec prowadzącego,
  • oczekiwania prowadzącego wobec grupy,
 • style kierowania grupą,
 • styl kierowania a rodzaj grupy (początkująca, zaawansowana, klubowa, komercyjna).

2 godz. – wykład
4.Konflikty w grupie i sposoby ich rozwiązywania:

 • konflikty interesów - np. o szczegóły programu,
 • konflikty adaptacyjne wynikające między innymi z różnic charakteru, wieku, zainteresowań,
 • konflikty postaw, wynikające np. z różnic oczekiwań związanych z imprezą.

1 godz. – wykład

5. Praktyczne wskazówki dla instruktora

 • dbałość o właściwie funkcjonujący obieg informacji o charakterze organizacyjnym w grupie,
 • elastyczność zachowania i umiejętność przewidywania,
 • baczna obserwacja grupy, znaczenie kondycji fizycznej i psychicznej uczestników imprezy,
 • dążenie do wypracowania u siebie kontroli emocjonalnej.

1 godz. - ćwiczenia


6. Ważniejsze szlaki kajakowe.


1 godz - ćwiczenia


7. Egzamin
• Wariant 1: Praca pisemna. Np. opracowanie programu spływu, opracowanie logistyki spływu, opracowanie planu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego grupy, itp. przy założeniach dotyczących grupy spływowej.
• Wariant 2: Praktyczne przeprowadzenie grupy spływowej

7 godz - ćwiczenia
powrót na górę

logo PZKaj Program Szkolenia Doskonalącego w specjalności "Szkolenia Kajakowe"

(otwórz plik w formacie.pdf)


Wykłady 7 godz

Ćwiczenia 9 godz (w tym praca pisemna)

Łączna liczba 16 godzin.

Tematyka zajęć

1. Organizacja szkolenia w pionie turystycznym PZKaj - Regulamin Instruktora Turystyki i Rekreacji PZkaj oraz Instrukcja Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj.

1 godz. - wykład2. Zasady, metody oraz formy szkolenia kajakowego – program szkolenia oraz plan kalendarzowy.

2 godz. – wykład


3. Budowa toku jednostki szkoleniowej – Scenariusze (konspekty) zajęć..

1 godz. – wykład


4. Organizacja zajęć oraz metodyka szkolenia kajakowego dzieci i młodzieży

2 godz. – wykład


5. Metodyka szkolenia z kajakowych technik ratowniczych

1 godz. – wykład


6. Praktyczna, pokazowa realizacja szkolenia na dowolny temat, dostosowany do lokalnych możliwości np. nauka eskimoski na basenie, nauka promowania na bystrzu, nauka sterowania kajakiem za pomocą przechyłu, nauka podpórki ….

3 godz. – ćwiczenia7. Egzamin
• Wariant 1: Praca pisemna. Opracowanie programu, planu kalendarzowego oraz scenariuszy zajęć. Podać założenia dotyczące grupy szkolonej, w tym: wymagania wstępne, liczebność oraz cel szkolenia.
• Wariant 2: Przeprowadzenie zajęć pokazowych

6 godz. – ćwiczenia
powrót na górę


Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013